Classes i tallers d’educació ambiental per alumnes d’educació infantil i primària

A Entorn XXI elavorem i imparim cursos de formació i tallers per escoles i esplais.

A continuació, es presenta a mode de fitxa els objectius a treballar segons els diferents vectors ambientals i les activitats proposades mitjançant classes i tallers, amb teoria i pràctica, sempre adaptats a l’edat dels alumnes.

 

ELS RESIDUS, RECICLATGE I PREVENCIÓ

Els residus, generació i problemàtiques ambientals associades. Si no podem prevenir, reciclem: les 5 fraccions residuals.

PER ALUMNES D’EDUCACIÓ INFANTIL:

 

Objectiu:

Familiaritzar-se amb els diferents tipus de residus, cubells de recollida selectiva. Aprendre que cal cuidar el nostre entorn.

 • Aprendre que el primer pas és la reducció del volum de residus al fer la compra.
 • Aprendre a diferenciar els diferents tipus de residu posant èmfasi en la brossa orgànica. Por fer-se amb la narració d’un conte amb el suport de projecció d’imatges per explicar què és la brossa orgànica i què se’n fa.
 • Descripció dels cubells de les diferents recollides selectives, s’introdueix els nens i nenes en la separació dels diferents residus. Es fan servir els cubells de la mateixa aula, perquè els nens ja s’hi familiaritzin.
 • El joc dels residus: mitjançant un joc, fer separar els residus de cada tipus als alumnes en els diferents cubells ( per P3, P4)
 • Residus de la cuina: Imaginant que fem un dinar a la nostra cuina, pensar quins residus es generen i de quin tipus serien (per P5).

 

Durada del l’activitat: 2 hores.infantil+reciclar

 

PER ALUMNES D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA


Objectiu:

Que l’alumne prengui consciència de la importància ambiental i social de la problemàtica dels residus, de la seva acumulació i tractament i de la necessitat de la prevenció en la generació dels residus i del seu reciclatge. Conèixer els residus que es poden portar a la deixalleria municipal per tal que es gestionin correctament.

 • Representació amb projeccions explicant com un conte les etapes per les quals passa un producte des de que el comprem fins que arriba a la deixalleria o es converteix en matèria orgànica.
 • Conèixer les 3Rs dels residus (Reduir, Reutilitzar i Reciclar).
 • Conèixer on es llença cada residu utilitzant cubells de recollida selectiva i material d’us domèstic i escolar.
 • Conèixer quins residus s’han de portar a la deixalleria i quins no.
 • Conèixer què se’n fa dels residus quan se’ls emporta el camió de les escombraries: què és una planta de compostatge i una planta de triatge.
 • Trivial del residus: joc on els alumnes posin a prova els coneixements adquirits sobre els residus i la seva gestió.

Durada del l’activitat: 2 hores.

 

Anem a comprar? El consum responsable

La importància de prevenir la generació de residus: iniciatives per reduir el volum de residus a l’escola i a casa. L’activitat consisteix en la recreació d’una compra en què els alumnes han de seguir criteris de sostenibilitat.

PER ALUMNES D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA

compra

Objectius:

 • Analitzar els nostres hàbits quotidians i veure com estan vinculats a la producció de residus.
 • Introduir els conceptes de prevenció i reducció de residus com a mesures per a minimitzar els problemes ambientals.
 • Conèixer què es el comerç just i una etiqueta ecològica.

Durada de l’activitat: 1 hora.

L’HORT DELS SENTITS

 

Realització d’una visita a un hort comunitari, Els nens/es fan un recorregut per l’hort i treballaran en una de les parcel·les. Utilitzaran tots els sentits a l’hora de tocar les llavors, olorar les hortalisses que ja han crescut, podran plantar, regar i escotar tots els sons que existeixen en l’entorn.

PER ALUMNES D’EDUCACIÓ INFANTIL

 

Objectiu:

 • Apropar als nens/es a un hort
 • Aproximar-nos al coneixement de les llavors de diferents hortalisses.
 • Conèixer les eines i les tasques que es realitzen en un hort: llaurar, regar, plantar, recol·lectar.
 • Es pot completar l’activitat a l’aula fent un mural que simula un hort retallat i enganxant hortalisses al lloc correcte.

 

Aclariments i observacions:

Aquesta activitat és molt interessant per l’intercanvi generacional que es dóna. Tot i que es proposa amb cicle infantil. Cal disposar d’un hort escolar, municipal o comunitari que estigui disponible per fer l’activitat i eines de l’hort.

Durada de l’activitat: 1,5 hores

descarga

PER ALUMNES D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA

 

Es pot adaptar a primària i utilitzar altres recursos més apropiats a la edat.A més de conèixer les tasques que es realitzen a l’hort:

 • Teoria sobre la feina d’un horticultor i sobre les diferents hortalisses que es plantes a l’hort
 • Treballar els tipus de llavors.
 • Diferències entre la tipologia de plantes i hortalisses.
 • Adobs ecològics, etc. Per què son ecològics, per què els preferim?

Durada de l’activitat: 2 hores

FEM EL NOSTRE COMPOST!

Concepte de compost i de compostatge. Beneficis de la seva pràctica. Activitat per conèixer com es recicla la matèria orgànica (restes de menjar, de plantes, etc.), què li passa des de que la llencem al cubell de casa o de l’escola fins a la seva descomposició.

compostadora

PER ALUMNES D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA

  

Objectius:

 • Conèixer el mètode i les tècniques de compostatge domèstic per tal que els alumnes o assistents el puguin practicar a l’escola i/o a les seves cases.
 • Prendre consciència que les persones formem part de la xarxa de la vida.
 • Aprendre com es poden autogestionar els residus orgànics de l’escola mitjançant el compostatge i l’hort i els seus avantatges.
 • Es pot completar l’activitat plantant alguna planta aromàtica o hortalissa utilitzant recipients reutilitzats de casa o de l’escola en una barreja de terra i compost.

Durada de l’activitat: 2 hores.

LA BIODIVERSITAT

 

Que és la biodiversitat, quins són els principals habitats. La importància de la biodiversitat per a la bona salut del planeta. La interacció ecosistemes-humans. Quines són les principals causes i conseqüències de perduda de la biodiversitat

 

PER ALUMNES D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA

  

Objectius:

 • Conèixer els diferents ecosistemes que l’alumne té més propers.
 • Identificar quins són els serveis ecosistèmics que aquests proporcionen.
 • Aquestes reflexions, si és possible, es faran a l’aire lliure i en contacte amb la natura. O bé amb projeccions d’imatges y dibuixos que representin els ecosistemes i com evolucionen segons es faci un us sostenible o no.

Durada de l’activitat: 1 hora

 

bird

EL BOSC MEDITERRANI i ELS INCENDIS

 

Característiques, composició i estructura del bosc mediterrani. La biodiversitat del bosc. Adaptacions del bosc mediterrani

PER ALUMNES DE PRIMÀRIA

a les condicions ambientals com la sequera. Efectes dels incendis i prevenció.

Objectius:

 • Conèixer el bosc mediterrani i les seves característiques
 • Conèixer què passa en un incendi i després d’aquest en un bosc mediterrani mitjançant projeccions d’imatges i dibuixos que representin la composició del bosc i com li afecta un incendi.
 • Com comportar-nos al bosc per prevenir incendis.
  images (1)

Durada de l’activitat: 1, 5 hores

COM ESTALVIEM ENERGIA?

 

Taller a l’aula que consisteix en la explicació de les diferents fonts d’energia (renovables i no renovables). A partir d’aquí es farà un anàlisi de quanta electricitat consumim a les nostres llars i buscarem quines són les possibles solucions per tal d’estalviar energia. Es pot complementar amb la construcció d’un molí de vent.

PERALUMNES D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Objectius:

 • Aproximar-nos al coneixement de les energies renovables
 • Conèixer com i amb quins aparells consumim més
 • Analitzar de quina manera podem disminuir el nostre consum energètic.
 • Conèixer quines bones pràctiques hem d’aplicar a l’escola i a casa.

Durada de l’activitat: 1,5 hores.
images (6)

D’AIGUA MAI EN SOBRA

 

PER ALUMNES D’EDUCACIÓ INFANTIL

L’aigua al nostre planeta, la seva importància per animals, plantes i per nosaltres.

La necessitat d’estalviar aigua. El cicle de l’aigua i els éssers vius dels ecosistemes aquàtics.

Descripció i/o continguts de l’activitat:

Objectius:

 

 • Conèixer la importància de l’aigua per a les persones i els éssers vius
 • Conèixer els diferents llocs on podem trobar aigua: mar, rius, subsòl, casquets polars.
 • Comparar l’aigua neta i l’aigua bruta
 • Aprendre a estalviar aigua
 • A través d’un joc i un procés auditiu es desxifraran els diferents sons que produeix l’aigua.

Durada de l’activitat: 1 hora

gota

Per alumnes d’educació primària
Objectius:

Que l’alumne prengui consciència de la importància de l’aigua per a la vida en general i per als humans.

 • Introducció al cicle de l’aigua mitjançant projecció d’imatges i dibuixos
 • Conèixer la importància de l’aigua per a tots els éssers vius i per l’home.
 • Conèixer l’aigua que te el planeta, potable i no potable.
 • Calcular el nostre consum d’aigua a casa i a l’escola
 • Conèixer algunes bones practiques per aplicar a casa i a l’escola.

Durada de l’activitat: 1, 5 hores.

QUIN ÚS HEM DE FER DEL TRANSPORT

Explicar les funcions del transport. Quins usos se’n fa. Tipus de transport en funció de la seva sostenibilitat. Característiques de cada tipus. Transport eficient i sostenible.

Per alumnes d’educació primària
Objectius:

 • Conèixer els usos, les funcions i els tipus de transport, tant de viatges com de mercaderies.
 • Conèixer amb quins transports son més sostenibles I quins ens son menys.
 • Conèixer com afecta la contaminació del transport al planeta: introducció al concepte de canvi climàtic
 • Posar en comú com viatgem i quins canvis ens farien contaminar menys.

Durada de l’activitat: 1 hora
locomotora-de-vapor

EL SOROLL TAMBÉ ES CONTAMINACIÓ

 

Concepte i tipus de contaminació. El soroll com a contaminant. Efectes sobre la salut (humana i animal).

 

Per alumnes d’educació primària
Objectius:

Que l’alumne sàpiga fer un ús responsable i respectuós dels sons o sorolls que pot generar.

 • Conèixer quines son les fonts de soroll al carrer, a casa, a l’escola, etc.
 • Què podem fer per reduir el soroll
 • Com pot afectar el soroll als animals i a les persones

Durada de l’activitat: 1 hora

EL MEU ARBRE

Activitat manual per descobrir alguna espècie de l’arbrat urbà i descobrir la natura propera.

PER ALUMNES D’EDUCACIÓ INFANTIL

Objectiu a assolir:

 • Treballar aspectes relacionats amb la capacitat artística o la motricitat fina pròpies d’activitats d’educació infantil.
 • Fer veure als infants que, a la ciutat, també hi ha animals i plantes salvatges, com en qualsevol bosc.images
 • Construcció d’una petita làmina on es calca l’escorça i s’hi enganxen fulles.
 • Conèixer els arbres del pati o d’un parc proper.

Durada de l’activitat: 1 hora

LA NATURA AL MEU VOLTANT

Activitat de descoberta. Coneixement de les espècies d’arbrat urbà treballant capacitats visuals, olfactives i d’investigació. Preferiblement a un parc proper.

 

PER ALUMNES D’EDUCACIÓ INFANTIL O PRIMÀRIA (PRIMER CURS: 6-7ANYS)

Objectiu a assolir:

 • Conèixer i acabar reconeixent algunes espècies habituals de l’arbrat urbà.
 • Utilitzar els diferents sentits: olfacte, vista, per reconeixel’s i investigar les diferències
 • L’activitat es fa preferiblement a un parc proper. Es pot fer un petit joc de descoberta: amb un cistell per grups de 5 alumnes recollim fulles i fruits, intentant prioritzar la varietat més que la quantitat. Fer servir làmines i fotografies per anar intercalant altres continguts, no tant per memoritzar-los, sinó per anar generant interès i captar l’atenció.

Durada de l’activitat:. 1h 30’

PER ALUMNES D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA

 

Activitat d’exterior, a algun parc o avinguda propera on hi hagi arbres. Mitjançant un petit qüestionari expressament creat per a l’activitat, els alumnes organitzats en petits grups (4-5 alumnes, cada grup amb la seva guia-qüestionari) han de fer una descoberta dels organismes vius més visibles (reconèixer arbres i ocells, principalment). En aquesta descoberta s’hi poden incloure alguns elements relacionats amb la gestió ambiental municipal (hi ha contenidors de recollida selectiva? Quins?)

Durada de l’activitat:. 1h 30’ – 2h


Aclariments i observacions

 • Els cursos son modificables i poden incloure o no tots els punts que es detallen.
 • La durada dels cursos és també una recomanació per les activitats que s’inclouen i pot variar segons el que demani l’escola.
 • Esteu interessats en fer un taller d’un tema que no incloem a la llista no dubteu en suggerir-nos-ho, ja que ens adaptem a qualsevol temàtica ambiental.

Per qualsevol dubte o més informació contacti amb nosaltres:

Salvador Cid, Gerent Entorn XXI: 659142381  info@entornxxi.com

 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s